Statut Zajednice sportskih udruga Općine Nedelišće

Temeljem članka 13. i 18. Zakona o udrugama (NN, broj 74/14, 70/17 i 98/19), te članka 14. i 48 Zakona o sportu (NN, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20 i 133/20), Skupština Zajednice sportskih udruga općine Nedelišće, na osnivačkoj sjednici održanoj dana 23.02.2022. godine donijela  je 

 

STATUT

ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA OPĆINE NEDELIŠĆE

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju, izgledu pečata udruge, o ciljevima i području djelovanja Zajednice sportskih udruga općine Nedelišće (u daljnjem tekstu: Zajednica) sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o načinu osiguranja djelovanja Zajednice, o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima Zajednice, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora Zajednice, prestanku postojanja Zajednice, o imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Zajednice, te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Zajednice  te drugim pitanjima od značaja za Zajednicu.          

Zajednica sportskih udruga općine Nedelišće je sportska udruga, u koju se dragovoljno udružuju pravne osobe iz sustava sporta i druge pravne osobe čija je djelatnost značajna za sport i u vezi sa sportom radi ostvarivanja zajedničkih interesa i potreba na području  općine Nedelišće.

 

Članak 2.

Puni naziv Zajednice je: Zajednica sportskih udruga Općine Nedelišće

Skraćeni naziv Zajednice je: ZSUON

Sjedište Zajednice je u Nedelišću, Maršala Tita 1

 

Članak 3.

Zajednica teritorijalno djeluje na području Općine Nedelišće.

 

Članak 4.

Zajednica ima svojstvo pravne osobe i upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske, Registar sportskih djelatnosti pri nadležnom upravnom tijelu u Međimurskoj županiji i Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske.

Zajednica je neprofitna pravna osoba.

 

Članak 5.

Zajednica ima svoj znak i zastavu.

Sadržaj i izgled znaka i zastave, kao i njihova uporaba, utvrđuju se posebnom odlukom Skupštine zajednice.

 

Članak 6.

Zajednica ima pečat. Pečat je okruglog oblika promjera 30 mm. Uz rub pečata ispisan je naziv Zajednice a u sredini pečata nalazi se znak Zajednice.

Članak 7.

Zajednicu predstavljaju i zastupaju predsjednik i tajnik.

Skupština može svojom odlukom ovlastiti i druge osobe za predstavljanje i zastupanje Zajednice, a svojstvo osobe ovlaštene za zastupanje udruge stječu upisom u Registar udruga. 

 

Članak 8.

Zajednica je samostalna u ostvarivanju svojih ciljeva utvrđenih ovim Statutom.

Zajednica se ustrojava i djeluje sukladno odredbama Zakona o sportu i Zakona o udrugama. 

 

Članak 9.

Zajednica se udružuje u Zajednicu sportskih udruga i saveza Međimurske županije.

 

Članak 10.

Rad Zajednice je javan.

Javnost rada ostvaruje se pravodobnim dostavljanjem materijala za raspravu članovima tijela Zajednice i drugim pozvanim osobama kojima je to od interesa te upoznavanjem svojih članica, odnosno javnosti s programima, odlukama, smjernicama i zaključcima Zajednice. 

Obavještavanje javnosti vrši se objavljivanjem Statuta, odluka, općih i drugih akata, te informacija na mrežnim (web) stranicama Zajednice, kao i objavom informacija u drugim sredstvima priopćavanja. 

 

Članak 11.

U Zajednici nije dozvoljena rasna, nacionalna, vjerska, politička, spolna i druga diskriminacija, te kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina.

 

2. CILJEVI I PODRUČJE DJELOVANJA ZAJEDNICE

Članak 12.

Ciljevi Zajednice su da svojim djelovanjem pridonosi:

 • razvitku i promicanju sporta na području Općine i šire,
 • poticanje vrhunskog sportskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih dometa,
 • razvitku sportskih aktivnosti djece i mladeži, te sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana i invalidnih osoba,
 • promicanju odgojnih funkcija sporta, fair play-a, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje sportom,
 • širenju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta.

 

Članak 13.

Područje djelovanja Zajednice sukladno ciljevima je: SPORT.

 

Članak 14.

U ostvarivanju svojih ciljeva Zajednica ima zadaće:

 • utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja sporta na području općine Nedelišće,
 • potiče i promiče sport u skladu s Nacionalnim programom sporta, osobito sport djece, mladeži, studenata i osoba s invaliditetom,
 • usklađuje aktivnosti svojih članova,
 • objedinjuje i usklađuje programe sporta te daje prijedloge za izradu programa javnih potreba u sportu i skrbi o njegovom ostvarivanju,
 • skrbi o vrhunskim sportašima te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za olimpijske igre, svjetska i europska, te druga velika međunarodna natjecanja,
 • sudjeluje u ostvarivanju programa i politike Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije, Ministarstva turizma i sporta te HOO-a,
 • sudjeluje u unapređivanju stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika,
 • potiče sportsko rekreacijsku aktivnost građana,
 • sudjeluje u ostvarivanju uvjeta za provođenje zdravstvene skrbi sportaša,
 • sudjeluje u skrbi o namjeni, održavanju i korištenju sportskih objekata i terena,
 • obavlja i druge poslove i zadaće određene zakonom, aktima Hrvatskog olimpijskog odbora i ovim Statutom.

               

Radi uspješnog izvršavanja djelatnosti utvrđenih u ovom Statutu, Zajednica surađuje sa nadležnim tijelima državne vlasti, nadležnim tijelima općine Nedelišće, članicama Zajednice, te drugim fizičkim i pravnim osobama.

 

3. ČLANSTVO I USTROJ ZAJEDNICE

Članak 15.

U Zajednicu se učlanjuju:

 • sportske udruge (klubovi) s područja Općine Nedelišće
 • druge pravne osobe čija je djelatnost od značaja i interesa za sport Općine Nedelišće.

U Zajednicu se mogu učlaniti sportske udruge koje su članovi nacionalnih sportskih saveza udruženih u Hrvatski olimpijski odbor, a osnovani su u skladu sa Zakonom o sportu kao udruge građana sa svojstvom pravne osobe i razvrstani prema Nacionalnoj djelatnosti (Narodne novine br. 6/95. i 22/95) u podrazred 92.62.2. (Ostale sportske djelatnosti).

Druge pravne osobe čija je djelatnost od značaja i interesa za sport u Općini mogu se učlaniti u Zajednicu ako je ista članica nacionalne organizacije ili udruženja udruženih u Hrvatski olimpijskih odbor, a osnovana je kao udruga građana sa svojstvom pravne osobe.

 

Članak 16.

Sportska udruga i drugi subjekti čija je djelatnost od značaja i interesa za sport u Općini Nedelišće, da bi postala članicom Zajednice, uz zahtjev za učlanjenje mora dostaviti:

 1. odluku nadležnog tijela o učlanjenju u Zajednicu,
 2. presliku rješenja nadležnog upravnog tijela županije o upisu u Registar udruga,
 3. izvadak iz Registra sportskih djelatnosti,
 4. broj iz Registra neprofitnih organizacija
 5. presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti,
 6. podatke o djelatnosti i ustroju,
 7. popis članova udruge - sportaša (po uzrasnim kategorijama utvrđenim od strane nadležnog sportskog saveza),
 8. popis stručnih voditelja/trenera prema uzrasnim kategorijama utvrđenim od strane nadležnog saveza s važećim licencama nadležnih sportskih saveza te stručnim kvalifikacijama sukladno Zakonu o sportu.

Statut i ostali opći akti članica moraju biti u skladu sa Zakonima, ovim Statutom i ostalim općim aktima Zajednice.

Ocjenu usklađenosti Statuta i općih akata članica s ovim Statutom i drugim općim aktima Zajednice donosi  Izvršni odbor Zajednice.

 

Članak 17.

O primanju u članstvo i prestanku članstva u Zajednici odlučuje Skupština.

Između dvije sjednice Skupštine, Izvršni odbor odlučuje o primanju u privremeno članstvo.

Privremena članica ima sva prava i obveze članice zajednice osim prava odlučivanja i financiranja.

 

Članak 18.

Zajednica vodi popis svojih članica. Za vođenje evidencije članica Zajednice zadužen je i odgovoran tajnik Zajednice.

Popis članica vodi se u elektronskom obliku.

Popis članica obavezno sadrži:

 • podatak o nazivu članice
 • OIB članice
 • datum pristupanja Zajednici
 • kategorija članstva
 • datum prestanka članstva.

 Popis Zajednice mora biti dostupan na uvid svim članicama i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

                                                                                             

Članak 19.

Članice imaju prava:

 • putem Zajednice sudjelovati u utvrđivanju politike razvoja sporta Općini Nedelišće,
 • imati svoje zastupnike u Skupštini Zajednice
 • predlagati, birati i biti birani u tijela Zajednice
 • sudjelovati u aktivnostima, programima i projektima u organizaciji Zajednice sukladno važećim općim aktima Zajednice
 • biti informirane o svim relevantnim zbivanjima i dokumentima u području djelatnosti Zajednice

Svaka članica obvezna je:

 • aktivno sudjelovati u realizaciji zadaća  Zajednice
 • uredno podnositi tražena ili propisana izvješća
 • uskladiti svoj Statut i opće akte sa ovim Statutom i drugim općim aktima Zajednice.
 • ispunjavati i druge obveze koje odredi Skupština Zajednice.

 

Članak 20.

Članstvo u Zajednici prestaje:

 1. na vlastiti zahtjev članice uz obrazloženje,
 2. prestankom djelovanja članice, brisanjem iz registra nadležnog tijela državne uprave,
 3. pravomoćnom odlukom suda kojom je zabranjeno djelovanje članice,
 4. stečajem članice,
 5. odlukom o isključenju, donesenom od strane Skupštine Zajednice ako članica i pored upozorenja djeluje suprotno zajedničkim interesima, Zakonu ili ovom Statutu, te šteti ugledu Zajednice,
 6. ako se utvrdi da je članica prestala s radom, odnosno ako je proteklo dvostruko više vremena utvrđenog statutom za održavanje skupštine, a skupština nije održana;
 7. ako članica ne dostavi od Zajednice tražene podatke i dokumentaciju, te ne izvršava druge administrativne obveze prema Zajednici u roku od godinu dana nakon roka u kojem je bila dužna  ispuniti obvezu,
 8. ukoliko predstavnik članice ne sudjeluje u radu Skupštine Zajednice 3 (tri) godine uzastopno.

 

4. UPRAVLJANJE POSLOVIMA ZAJEDNICE I TIJELA ZAJEDNICE

Članak 21.

Članice Zajednice sudjeluju u upravljanju poslovima Zajednice putem svojih predstavnika, davanjem inicijative za razmatranje određenih pitanja u tijelima Zajednice i na druge načine utvrđene ovim Statutom.

Članak 22.

Članice Zajednice biraju predstavnike u tijela Zajednice na način utvrđen ovim statutom i njihovim aktima.

Odredbe koje se u Zakonu o sportu odnose na predstavnike u tijelima sportskog saveza adekvatno se odnose i na predstavnike u tijelima Zajednice pa tako predstavnici u tijelima Zajednice ne mogu biti osobe iz članka 13. i 46. stavak 5. Zakona o sportu.        

 

Članak 23.

Tijela Zajednice su:

 • Skupština
 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Predsjednik
 • Tajnik

 

Skupština

Članak 24.

Skupština je najviši tijelo upravljanja Zajednicom.

Skupštinu čine po jedan predstavnik svake članice Zajednice.

 

Članak 25.

Predstavnik u Skupštini može biti osoba:

 1. koja je državljanin Republike Hrvatske
 2. koja je navršila 18 godina života i ima poslovnu sposobnost
 3. koja je član udruge ili pravne osobe koju predstavlja
 4. koja nema prepreke iz članka 13. Zakona o sportu:
  • Osoba pravomoćno osuđena na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci za neko od kaznenih djela počinjenog s namjerom, a nije primijenjena uvjetna osuda, ne može sudjelovati u sportskim natjecanjima, organizirati i voditi sportska natjecanja, obavljati stručne poslove u sportu, sudjelovati u radu skupštine ili tijela upravljanja sportske udruge ili trgovačkog društva, niti može biti ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.
  • Osoba protiv koje je pokrenut kazneni postupak zbog kaznenog djela počinjenog na štetu djeteta, odnosno maloljetnika udaljit će se od obavljanja poslova u sportu u kojima dolazi u kontakt s djecom, odnosno maloljetnicima do pravomoćnosti presude, odnosno obustave postupka.
  • Osoba koja je u posljednje tri godine pravomoćno kažnjena za prekršaj u sportu i na sportskim natjecanjima prema odredbama ovoga Zakona i posebnih propisa kojima se propisuju prekršaji u sportu i na sportskim natjecanjima, ne može organizirati i voditi sportska natjecanja, obavljati stručne poslove u sportu, sudjelovati u radu skupštine ili tijela upravljanja sportske udruge ili trgovačkog društva niti može biti ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.

U slučaju spriječenosti predstavnika, ovlašteni zamjenik predstavnika članice je za svaku sjednicu Skupštine dužan imati punomoć ovjerenu od članice koju zastupa.

 

Članak 26.

Mandat predstavnika u Skupštini traje četiri godine.

Nakon isteka mandata ista osoba može biti ponovno birana za predstavnika u Skupštini. 

Mandat predstavnika u Skupštini počinje teći od dana verifikacije njegovog mandata na Skupštini Zajednice.

Predsjednik najkasnije dva (2) mjeseca prije isteka mandatnog razdoblja donosi Odluku o pokretanju postupka za izbor predstavnika u Skupštini za slijedeće mandatno razdoblje.

Ako članica nije do vremena određenog odlukom iz stavka 2. ovog članka izabrala svoje predstavnike u Skupštinu, Skupština u novom sastavu počinje s radom ako su odluku o izboru predstavnika dostavile dvije trećine članica. Prvu sjednicu nove Skupštine saziva dotadašnji predsjednik.

 

Članak 27.

Sjednice Skupštine mogu biti redovne, izvanredne i izborne.

Ovlaštenja i način rada redovne, izborne ili izvanredne skupštine Zajednice, te način izbora tijela Zajednice, kao i njihovog opoziva, detaljnije su utvrđene Poslovnikom o radu Skupštine.

Skupština radi na sjednicama koje se sazivaju prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Sjednice Skupštine saziva i predsjedava im predsjednik Zajednice, a u slučaju njegove spriječenosti dopredsjednik Zajednice.

Sjednice Skupštine saziva predsjednik Zajednice:

 • na vlastitu inicijativu
 • na pisani zahtjev Izvršnog odbora
 • na pisani zahtjev Nadzornog odbora,
 • na zahtjev najmanje jedne četvrtine članica Zajednice.

Zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine mora sadržavati prijedlog dnevnog reda i pisano obrazloženje za održavanje skupštine.

Predsjednik Zajednice mora sazvati izvanrednu sjednicu u roku 15 dana od dana kada je zahtjev dostavljen.

Ako predsjednik u određenom roku, slijedom odredbe iz prethodnog stavka, ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine, ovlašteni podnositelj zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine može sam sazvati traženu izvanrednu sjednicu Skupštine.         

Izborne sjednice Skupštine održavaju se svake četiri (4) godine.

Izbornim sjednicama Skupštine predsjedava tročlano radno predsjedništvo koje se sastoji od Predsjednika radnog predsjedništava i dva člana koji se biraju između članova Skupštine.

U slučaju isteka mandata tijelima udruge, Skupštinu može sazvati posljednja osoba ovlaštena za zastupanje udruge upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.  

 

Članak 28.

Radom Skupštine rukovodi predsjednik Zajednice.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Zajednice, radom Skupštine rukovodi dopredsjednik Zajednice.

Dopredsjednik, kada zamjenjuje predsjednika, ima sva prava, dužnosti i ovlaštenja kao i predsjednik. 

Skupština može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja izabranih predstavnika.

U slučaju nedostatka kvoruma sazvane sjednice, sjednica se odgađa, a predsjednik je dužan sazvati novu sjednicu u roku od najviše 15 dana.

Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kad odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Odluke su pravovaljane ako više od polovine prisutnih članova Skupštine glasuje "za" ili "protiv" prijedloga.

 

 

Članak  29.

Poziv za Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za Skupštinu upućuje se predstavnicima, odnosno članicama najmanje 7 dana prije održavanja Skupštine.

Ako se na Skupštini odlučuje o pitanjima, koja zbog svog značaja iziskuju prosudbenu raspravu, materijali za raspravu upućuju se najmanje 14 dana prije održavanja Skupštine.

U izuzetnim situacijama sazivač može sazvati Skupštinu i u kraćim rokovima.

Sjednice Skupštine se u izvanrednim okolnostima proglašenim  od strane nadležnih tijela Republike Hrvatske, Međimurske županije ili Općine Nedelišće i u slučaju potrebe za donošenjem odluka ili drugih akata koji iz razloga žurnosti ne trpe odlaganja, može održati elektronički putem verificiranih adresa e-pošte predstavnika u Skupštini, video konferencije ili drugog oblika elektroničke komunikacije koji omogućava evidentiranje sudjelovanja i glasanja.

Elektronička sjednica Skupštine saziva se putem e-pošte dostavom poziva s prijedlogom dnevnog reda i materijalima koji moraju biti dostavljeni najkasnije tri dana prije planiranog održavanja elektroničke sjednice, a članovi moraju e-poštom potvrditi primitak poziva do unaprijed definiranog roka.

Na elektroničkoj sjednici Skupština punovažno odlučuje ako je natpolovična većina članova Skupštine e-poštom potvrdila zaprimanje poziva i ako se natpolovična većina članova Skupštine u roku očitovala o točkama dnevnog reda.

Na elektroničkoj sjednici Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom članova koji su e-poštom potvrdili primitak poziva i koji su se u roku očitovali o točkama dnevnog reda.

Na temelji dobivenih odgovora i mišljenja sastavlja se i vodi zapisnik elektroničkog zasjedanja Skupštine na isti         način kao i kada Skupština zasjeda na klasični način.

Glasovanja putem e-pošte nije moguće kada se odlučuje o odlukama koje se odnose na izbor i opoziv tijela Zajednice, donošenje Statuta i njegovih izmjena i dopuna, odluke na temelju prijedloga za isključivanje iz članstva, te odluke o prestanku rada Zajednice.

 

Članak 30.

U radu Skupštine mogu sudjelovati, kao gosti, predstavnici sportskih i državnih tijela, te drugih organizacija, ali bez prava odlučivanja.

Predstavnike određenih organizacija i tijela iz stavka 1. ovog članka na Skupštinu poziva predsjednik.

 

Članak 31.

U upravljanju poslovima Zajednice Skupština je nadležna za:

 1. donosi Statut, njegove izmjene i dopune te druge akte utvrđene Statutom,
 2. utvrđuje politiku u programsku orijentaciju Zajednice,
 3. odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti i prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Zajednice u slučaju prestanka rada Zajednice,
 4. usvaja plan rada i financijski plan za iduću kalendarsku godinu, godišnje financijsko izvješće i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 5. donosi kriterije za dodjelu financijskih sredstava i objedinjuje i usklađuje programe sporta te utvrđuje prijedlog programa javnih potreba u sportu i skrbi o njegovom ostvarivanju,
 6. odlučuje o primanju u članstvo i prestanak članstva u Zajednici,
 7. razmatra aktualna pitanja iz rada Zajednice, zauzima stavove, te donosi opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti,
 8. bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika, Izvršni odbor, Nadzorni odbor i predstavnike u drugim tijelima izvan Zajednice,
 9. imenuje i razrješava tajnika
 10. proglašava počasne članove Zajednice,
 11. razmatra i prihvaća izvještaje o radu svojih tijela,
 12. donosi Poslovnik o radu Skupštine,
 13. odlučuje o udruživanju u tijela, organe i organizacije od interesa i značaja za Zajednicu,
 14. bira i razrješava Likvidatora Zajednice,
 15. bira članove radnih tijela Skupštine,
 16. odlučuje o sukobu interesa u II. stupnju.
 17. donosi odluku o nagrađivanju zasluženih sportskih pojedinaca ili članica za izuzetne rezultate u sportu,
 18. obavlja i druge poslove iz svog djelokruga, ukoliko ovim statutom ili odlukom Skupštine nisu stavljeni u nadležnost Izvršnog odbora ili drugog tijela.

 

Izvršni odbor

Članak  32.

Izvršni odbor je izvršno i upravno tijelo Zajednice koji između zasjedanja Skupštine upravlja poslovima Zajednice.

Članovi Izvršnog odbora imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti u radu Izvršnog odbora.

 

Članak 33.

Izvršni odbor ima 7 članova.

Članovi Izvršnog odbora i dopredsjednik biraju se, na prijedlog predsjednika, iz redova predstavnika u Skupštini, na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno birani.

Predsjednik i dopredsjednik članovi su Izvršnog odbora po položaju.

 

Članak 34.

Radom Izvršnog odbora rukovodi predsjednik.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, radom Izvršnog odbora rukovodi dopredsjednik ili član Izvršnog odbora kojega ovlasti predsjednik.

 

Članak 35.

Sjednice Izvršnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Sjednicu Izvršnog odbora saziva predsjednik.

Poziv za sjednicu Izvršnog odbora s prijedlogom dnevnog reda dostavlja se članovima najmanje 7 dana prije održavanja sjednice. Sjednica se može zazvati i u kraćom rokovima

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, sjednicu Izvršnog odbora saziva dopredsjednik.

Sjednice Izvršnog odbora se u izvanrednim okolnostima proglašenim  od strane nadležnih tijela Republike Hrvatske, Međimurske županije ili Općine Nedelišće i u slučaju potrebe za donošenjem odluka ili drugih akata koji iz razloga žurnosti ne trpe odlaganja, može održati elektronički putem verificiranih adresa e-pošte predstavnika u Skupštini, video konferencije ili drugog oblika elektroničke komunikacije koji omogućava evidentiranje sudjelovanja i glasanja.

Elektronička sjednica Izvršnog odbora saziva se putem e-pošte dostavom poziva s prijedlogom dnevnog reda i materijalima koji moraju biti dostavljeni najkasnije tri dana prije planiranog održavanja elektroničke sjednice, a članovi moraju e-poštom potvrditi primitak poziva do unaprijed definiranog roka.

Za sva ostala pitanja primjenjuju se odredbe koje reguliraju elektroničko održavanje sjednica Skupštine, sukladno članku 29. ovog Statuta.

 

Članak 36.

Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine njegovih članova.

Izvršni odbor odlučuje natpolovičnom većinom glasova svih članova.

Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučajevima kada odluči da o pojedinim pitanjima glasuje tajno.

 

Članak 37.

Članovi Izvršnog odbora su odgovorni Skupštini za svoj osobni i zajednički rad.

Skupština u ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka može opozvati člana Izvršnog odbora ili Izvršni odbor u cijelosti.

Skupština može opozvati Izvršni odbor ako smatra da je svojim radom povrijedio ovaj Statut ili politiku koju je utvrdila Skupština ili ako nije izvršio odluke Skupštine.

Skupština može opozvati člana Izvršnog odbora ako ocijeni da postupa protivno ovom Statutu, ili ne provodi politiku koju je utvrdila Skupština ili ne izvršava odluke Skupštine i Izvršnog odbora.

Izvršni odbor ili član Izvršnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani.

Prijedlog za opoziv pojedinog člana Izvršnog odbora može podnijeti najmanje deset predstavnika u Skupštini, odnosno predsjednik.

Na mjesto razriješenog člana Izvršnog odbora bira se novi član po istom postupku po kojem je izbran član Izvršnog odbora koji je razriješen, odnosno koji je prestao s obavljanjem funkcije člana Izvršnog odbora, a mandat novoizabranog člana Izvršnog odbora traje do kraja mandata tog saziva Izvršnog odbora. 

U slučaju prestanka mandata predsjednika prije roka na koji je izabran, mandat prestaje svim članovima Izvršnog odbora sa danom održavanja sjednice Skupštine na kojoj se bira novi predsjednik.

 

Članak 38.

Izvršni odbor:

 1. utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata što ih donosi Skupština,
 2. priprema materijale o kojima će odlučivati Skupština,
 3. razmatra rad predsjednika i predstavnika Zajednice u drugim organizacijama,
 4. organizira rad i djelovanje Zajednice između sjednica Skupštine,
 5. provodi i osigurava provođenje odluka Skupštine,
 6. donosi akte kojima se osigurava uredno poslovanje Zajednice i izvršavanje programa Zajednice ako ovim statutom nisu stavljeni u nadležnost Skupštine,
 7. odlučuje o primanju u privremeno članstvo Zajednice,
 8. utvrđuje prijedlog kriterija za dodjelu financijskih sredstava, te prijedlog objedinjenog i usklađenog programa javnih potreba u sportu za područje Općine,
 9. utvrđuje prijedlog plana rada i financijskog plana Zajednice za slijedeću kalendarsku godinu, kao i prijedlog njihove izmjene i dopune,
 10. izvršava financijski plan Zajednice i u okviru financijskog plana odlučuje o rasporedu i dinamici korištenja sredstava,
 11. utvrđuje prijedlog financijskog izvješća Zajednice,
 12. upravlja pokretnim i nepokretnim stvarima Zajednice,
 13. predlaže predsjednike i članove stalnih i povremenih radnih tijela Zajednice,
 14. odlučuje o sukobu interesa u I. stupnju,
 15. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, drugim aktom Zajednice ili koje mu povjeri Skupština,
 16. rješava pitanja koja nisu predviđena ovim Statutom, s tim što o tome izvještava Skupštinu na njenoj narednoj sjednici.

 

Predsjednik

Članak 39.

Za predsjednika može biti birana osoba čiju kandidaturu istakne najmanje 5 predstavnika u Skupštini.

Kandidat za Predsjednika zajednice dužan je uz isticanje kandidature predati Potvrdu o mogućnosti isticanja kandidature i obavljanja funkcije Predsjednika sukladno odredbama ovog Statuta (Potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci), te članovima Skupštine predočiti svoj plan i program rada za mandatno razdoblje.

Predsjednik može biti izabran ako je za njega glasovala natpolovična većina svih predstavnika.

Ako je više kandidata i ni jedan nema natpolovičnu većinu u novi krug idu dva kandidata s najviše glasova. U drugom krugu pobjeđuje onaj kandidat koji dobije više glasova prisutnih predstavnika.

Mandat predsjednika traje četiri godine i može biti ponovno biran.

Predsjednik je odgovoran za svoj rad Skupštini i Izvršnom odboru.

 

Članak 40.

Predsjednik:

 1. rukovodi radom Zajednice, te zastupa i predstavlja Zajednicu,
 2. usklađuje rad Skupštine i drugih tijela Zajednice,
 3. odgovoran je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 4. dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom upravnom tijelu županije koje vodi Registar udruga,
 5. sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge,
 6. saziva, predsjedava i rukovodi sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora,
 7. odgovoran je za zakonitost rada Zajednice i ispunjavanje zakonom, drugim propisima ili ugovorima utvrđenih obveza Zajednice,
 8. brine o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine i Izvršnog odbora
 9. potpisuje akte koje donosi Skupština i Izvršni odbor
 10. obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Izvršni odbor.

Predsjedniku u njegovom radu pomaže dopredsjednik, koji ga zamjenjuju u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

 

Dopredsjednik

Članak 41.

Zajednica ima jednog dopredsjednika.

Dopredsjednika bira Skupština, na prijedlog predsjednika, iz redova predstavnika u Skupštini, na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno biran.

Dopredsjednik pomaže u radu predsjedniku i zamjenjuje ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti.

Dopredsjednik Zajednice je ujedno i dopredsjednik Skupštine i Izvršnog odbora.

Dopredsjednik za svoj rad odgovara Skupštini i Izvršnom odboru.

Trajanje mandata, ponovni izbor i postupak za opoziv dopredsjednika istovjetan je kao za člana Izvršnog odbora.

 

Tajnik

Članak 42.

Zajednica ima tajnika koji je izvršno tijelo Zajednice.

Tajnika imenuje Skupština na prijedlog predsjednika iz redova javnih i stručnih djelatnika u sportu.

Mandat tajnika traje četiri godine i može biti ponovno biran.

Tajnik za svoj rad odgovara Skupštini, Izvršnom odboru i predsjedniku.

Uvjete koje mora ispunjavati tajnik, te međusobna prava i obveze utvrđuje Izvršni odbor.

Tajnik za svoj rad može primati novčanu naknadu prema odluci Skupštine na prijedlog Izvršnog odbora, u skladu sa zakonom i odredbama ovog Statuta.

 

Članak 43.

Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan ako svojim radom svjesno povrijedi, Ustav, Zakon, Statut i druge akte Zajednice, zbog čega su nastale štetne posljedice za Zajednicu, ako neosnovano odbija izvršavati odluke Skupštine i Izvršnog odbora, nestručnog i nesavjesnog rada, te zbog nezakonitog rada i zlouporabe dužnosti.

O razrješenju tajnika odlučuje Skupština na prijedlog komisije koju imenuje sa zadatkom da utvrdi odgovornost zahtjeva za razrješenje.

Inicijativu za razrješenje mogu dati predsjednik, Izvršni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje deset predstavnika u Skupštini.

Tajnik može biti razriješen dužnosti i na vlastiti zahtjev.

 

Članak 44.

Tajnik sudjeluje u radu Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela bez prava odlučivanja.

U slučaju spriječenosti tajnika zamjenjuje osoba koju odredi Izvršni odbor.

 

Članak 45.

Tajnik:

 1. obavlja stručne poslove za Zajednicu,
 2. brine i poduzima mjere za ostvarenje utvrđenog plana i programa Zajednice,
 3. brine za zakonitost rada i ispunjavanje zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetih obveza Zajednice,
 4. zastupa Zajednicu u svim poslovima,
 5. rukovodi radom stručne službe Zajednice;
 6. naredbodavac je za izvršavanje financijskog plana Zajednice na temelju financijskog plana i odluke Zajednice,
 7. pomaže u radu predsjedniku Zajednice i predsjednicima drugih tijela,
 8. odgovara za pravodobnu pripremu sjednica Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela,
 9. brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela,
 10. brine o osiguranju javnosti rada Zajednice i poslovima informiranja,
 11. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Skupštine, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora ili predsjednika.

 

Nadzorni odbor

Članak 46.

Nadzorni odbor obavlja nadzor nad financijskim poslovanje i ukupnim radom Zajednica.

Nadzorni odbor ima (3) tri člana, koje bira Skupština iz redova javnih i stručnih djelatnika u sportu, na prijedlog predstavnika u Skupštini. Predsjednika Nadzornog odbora biraju između sebe članovi na konstituirajućoj sjednici.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora ne moraju biti predstavnici u Skupštini.

Nadzorni odbor radi u sjednicama koje saziva predsjednik, a odluke donosi većinom glasova.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovno birani.

 

Članak 47.

Nadzorni odbor:

 1. kontrolira provođenje zakonitosti rada i poslovanja Zajednice,
 2. nadzire izvršavanje zakonskih, ugovornih i drugih obveza,
 3. prati i analizira ostvarivanje financijske politike i financijskog plana Zajednice,
 4. o svojim nalazima upoznaje predsjednika, Izvršni odbor i Skupštinu,
 5. podnosi Skupštini Zajednice izvještaj o radu i nalazima.

 

Članak 48.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Odluke se donose većinom glasova.

Za svoj rad Nadzorni odbor je odgovoran Skupštini i podnosi joj izvješće o svom radu.

Tijela Zajednice i stručna služba dužni su Nadzornom odboru pružiti sve tražene i potrebne podatke, te omogućiti uvid u dokumente i osigurati uvjete za rad. 

 

Radna tijela

Članak 49.

Izvršni odbor u izvršavanju svojih poslova i zadaća može osnivati stalna ili povremena radna tijela ili za pojedine poslove i zadaće imenovati pojedinu stručnu osobu.

Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se sastav, zadaće, ovlaštenja, način rada i trajanje mandata članova tih tijela.

Članovi radnih tijela odgovorni su za svoj rad Izvršnom odboru i predsjedniku.

 

5.  MATERIJALNO – FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 50.

Imovinu Zajednice čine novčana sredstava, nepokretne i pokretne stvari  i imovinska prava koje Zajednica stekla sukladno zakonu i Statutu.

Zajednica je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

Članak 51.

Zajednica ostvaruje sredstva za rad i izvršavanje svojih ciljeva i zadaća od:

 1. iz proračuna Općine Nedelišće,
 2. državnog proračuna,
 3. prihoda od imovine i prava,
 4. drugih izvora prihoda sukladno zakonu.

 

Članak 52.

Skupština utvrđuje osobe s ovlaštenjima u financijskom poslovanju sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, te Pravilniku o financijskom poslovanju i sustavu samokontrola Zajednice.

 

Članak 53.

Zajednica može stjecati nepokretne i pokretne stvari.

Skupština donosi odluku o stjecanju nekretnina, kao odluku o prodaji ili prijenosu nekretnina na drugu osobu.

Skupština donosi odluku o stjecanju, prodaji, prijenosu na drugu osobu i davanju u zakup pokretnih stvari, kao i davanju u zakup nekretnina.

Kad u obavljanju svoje djelatnosti Zajednica ostvaruje dobit, ona se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Zajednice.

 

6.  OBAVLJANJE STRUČNIH, ADMINISTRATIVNIH I OSTALIH POSLOVA ZAJEDNICE

Članak 54.

Obavljanje stručnih, administrativnih i ostalih poslova za potrebe Zajednice može se povjeriti Općini Nedelišće.

Status, ustrojstvo, financiranje i organiziranje rada stručne službe Zajednice utvrđuje Izvršni odbor posebnim aktom.

 

Članak 55.

Obavljanje pojedinih stručno-administrativnih, pomoćnih ili drugih poslova koji su privremeni ili povremeni, ili koji se ne mogu ili nije ekonomično da se obavljaju u okviru Zajednice, Izvršni odbor može povjeriti stručnoj službi druge organizacije ili njihovo obavljanje može osigurati ugovorom o djelu ili autorskim ugovorom.

Poslove koji se osiguravaju ugovorom o djelu ili autorskim ugovorom može ugovarati tajnik uz suglasnost Izvršnog odbora o čemu su dužni obavijestiti Skupštinu na prvoj idućoj sjednici Skupštine.

 

 

7. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 56.

Zajednica može ustanoviti i dodjeljivati nagrade i priznanja organizacijama i pojedincima za zasluge i dostignuća u razvoju i unapređenju sporta.

Vrste nagrada i priznanja, kriterije za dodjelu i način dodjele utvrđuje Izvršni odbor svojim aktom.

 

Članak 57.

Zajednica može pojedinca, izuzetno zaslužnog za razvitak sporta u Općini, proglasiti počasnim članom Zajednice.

Uvjeti i način izbora počasnog člana Zajednice uređuju se aktom kojeg donosi Izvršni odbor.

 

8.  NAČIN I POSTUPAK DONOŠENJA STATUTA I DRUGIH AKATA

Članak 58.

 

Zajednica ima Statut i druge akte.

Inicijativu za donošenje, te izmjene i dopune Statuta i drugih akata mogu dati:

 1. Skupština
 2. Izvršni odbor
 3. Predsjednik
 4. Nadzorni odbor
 5. članice Zajednice.

Inicijativu iz stavka 1. ovog članka razmatra i prijedlog priprema Izvršni odbor i dostavlja članicama Zajednice, radi pribavljanja mišljenja i primjedaba. Članice Zajednice su dužne u roku od 15 dana od primitka prijedloga obavijestiti Zajednicu o primjedbama i mišljenjima.

Razmotrivši dospjele primjedbe i mišljenja, Izvršni odbor utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta koji daje Skupštini na usvajanje.

 

Članak 59.

Statut donosi Skupština natpolovičnom većinom svih izabranih predstavnika u Skupštini.

Ostali akti koje donosi Skupština, donose se većinom glasova prisutnih predstavnika.

Izmjene i dopune statuta i ostalih akata donose se na način po postupku za njihovo donošenje.

Autentično tumačenje statuta ili drugog akta daje tijelo koje ga je donijelo.

 

9.  LIKVIDATOR

Članak 60.

Likvidator zastupa Zajednicu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja Zajednice iz Registra udruga i obavlja sve poslove sukladno svojoj nadležnosti propisanim Zakonom o udrugama i drugim propisima. 

Likvidator može biti fizička ili pravna osoba koja ne treba biti član Zajednice. Obveze likvidatora utvrđene su Zakonom o udrugama.

Likvidator ima pravo, ovisno o mogućnostima, na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Zajednice u visini koju određuje Skupština.

Likvidatora bira i opoziva Skupština Zajednice.

 

10.  PRESTANAK ZAJEDNICE

Članak 61.

Zajednica prestaje postojati kada to odluči Skupština dvotrećinskom većinom svih predstavnika Skupštine Zajednice, te u slučajevima propisanim zakonom.

U slučajevima iz članka 48. stavka 1., 3., 4. i 6. Zakona o udrugama provodi se postupak likvidacije.

Postupak likvidacije provodi likvidator.

 

Članak 62.

U slučaju prestanka rada Zajednice imovina će pripasti udruzi, ustanovi, ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine. Ako se u slučaju prestanka postojanja Zajednice iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom Zajednice koji je Zajednica odredila statutom, preostalu imovinu stječe Općina Nedelišće

U slučaju prestanka rada Zajednice, likvidator Zajednice obavezan je podnijeti prijavu za brisanje iz Registra udruga.      

Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje Zajednice. 

 

11. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 63.

Međusobne sporove proizašle iz članstva u Zajednici i aktivnostima u sklopu djelovanja Zajednice, članice se prvenstveno obvezuju riješiti mirnim putem uz posredovanje Izvršnog odbora Zajednice.

Sve članice Zajednice, kao i fizičke osobe koje su njihovi članovi, za rješavanje sporova koji su u vezi sa sportom, mogu ugovoriti i nadležnost Vijeća sportske arbitraže i Sportskog arbitražnog sudišta kao samostalnih i nezavisnih tijela za sportsku arbitražu, osnovanih pri Hrvatskom olimpijskom odboru.

Nadležnost, sastav, ustroj i pravila postupka pri Vijeću sportske arbitraže i Sportskom arbitražnom sudištu uređeni su aktima Hrvatskog olimpijskog odbora.   

 U slučaju da su privatni interesi člana Zajednice u suprotnosti s interesom Zajednice ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Zajednice u obavljanju djelatnosti Zajednice, član Zajednice koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Izvršni odbor Zajednice i ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

O sukobu interesa u I. stupnju odlučuje Izvršni odbor, a u II. stupnju nadležna je Skupština i njezina je odluka konačna.

 

12.  ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 64.

Članice Zajednice dužne su uskladiti svoje akte s odredbama ovog Statuta u roku od godinu dana od dana donošenja ovog Statuta.

 

Članak 65.

Ovaj Statut stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjuje se danom ovjere nadležnog upravnog tijela.